24 | 09 | 2017

Доброслав Добровольський

19 травня 2013 року не стало Олексія Олександровича ДОБРОВОЛЬСЬКОГО (Доброслава) -ідеолога Російського язичництва, лідера Російського Визвольної Руху Доброслава.

 

Пішов з життя у світи далекі той, хто був "язичником"  не по завданню партії, не виконуючи імперські плани Московії, а людина, що бачила вихід у язичництві, у шляху Боротьби для поневолених народів Російської Федерації, насамперд російського етносу.

Прощання з Доброславом відбудеться 22-го травня після полудня у селі Весенева по давньоруському обряду згідно з його заповітом. Поховання праху 23-го травня на кладовищі Шабалино в 11:00. 

Філософ, що любив свій народ, пішов в народ і закінчив свій життєвий шлях в селі, серед природи і простих людей - Доброслав свою ідеологію  називає "російським націонал-соціалізмом". Основними положеннями свого вчення він вважає прийняття язичництва в якості "природного слов'янського світогляду", визнання християнства, або як його називає Доброслав, "жидохрістіанства", за "чужу, насильно впроваджену релігію".

Доброслав Добровольський стверджував, що потрібно відроджувати Рідну Віру, і відроджувати НЕ деградоване і заздалегідь приречене на поразку БОВАНОНАСАДЖЕННЯ, а найперше, ПРИРОДНЮ форму Рідної Віри. Релігійну ЕКОЛОГІЮ Доброслав протиставив сучасній екологічній катастрофі. "Те, що вони вважають язичництвом - це якийсь такий дивний компот з незрозумілості, недопрочитання та й ще заправленого вигаданим. Це все, звичайно ж, ідеологія в чистому вигляді".

Доброслав (Добровольский Алексей Александрович) нагадував всім, що християнство змогло здолати язичництво у нашій стороні тільки тоді, коли останнє переродилося з щиросердного, вродженого ПРИРОДОШАНУВАННЯ у вульгарне ідолопоклонство. 
 
Навколо Доброслава і його вчення групується практично все, що є політично-радикального в сучасному російському неоязичництві.
 
І одночасно його постать  не була ппотрібною ні владі Російської Федерації, ні різним неоязичникам, що  розвиваючи свої реліігійні "приходи" і стратегію промосковського панславізму , спекулюючи на самому святому, що є в душі народу -  ігнорували цього мислителя, ніби його й не було. 
 
Що ж - тепер багато хто буде себе видавати причетним до слави або учнем Доброслава Добровольського.
Він вже не зможе вказати на лжеволхвів...
 
Доброслав Добровольський  звернувся із скаргою до Європейського суду з прав людини  із-за звинувачень його владою Російської Федерації  у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі і за рішенням кіровського суду був засуджений на два роки умовно. 
"Обожнення природи Матері Землі - тільки це може врятувати й саму землю, і людство. Західна природа - пожираюча цивілізація, заснована на цінностях іудаїзму і християнства. Це порочна релігія, релігія смерті. Це моя думка. Я ж не закликаю підривати церкви. Який же це екстремізм?! "- (Олексій Добровольський)
 
Про яке терпіння може йти мова, якщо російський та інші корінні народи доведені до злиднів і відчаю, а "богообрані", захопивши владу, надра і багатства, творять повне беззаконня?
Нація на межі фізіологічного виживання, нація вимирає, а президент і патріарх закликають її вимирати слухняно, закликають до "миру та злагоди" між пограбованим народом і грабіжниками: давайте, мовляв, жити дружно ...
Але про який світі можна говорити в даних умовах? Про примирення жертв з катами? 
 
ЦЕ - ВІЙНА. І ТРЕБА ПІДНІМАТИ НАРОД НА ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ. СЛАВА РОДУ! СЛАВА РУСІ! СЛАВА ПЕРЕМОЗІ! ("А.Доброслав-Добровольский о христианстве и язычестве")

Про авторитет Доброслава Добровольського можна зробити висновки із вступу на сайті "Доброслав - идеолог Русского Язычества"

"У нас на сайті немає Хіневича, У нас на сайті немає Трехлебова, У нас на сайті немає Асова, У нас на сайті немає Левашова, У нас на сайті немає Чудінова, Абрамова-Шубіна, Шемшук, Задорнова, Безлюдова, Логінова, Віольевой, Кандиби, Голякова, Данилова майже немає Пєтухова, Мегре, Адамовича.
У нас на сайті немає ще цілого сонму популярних в псевдоязическому середовищі авторів.

У нас на сайті є тільки Доброслав, майже єдиний з рекомендованих рідновірів.
Сайти та твори перерахованих вище пейсателей вільно лежать в інтернеті у приголомшливому кількості в будь-яких видах, хочеш лекції, хочеш відео, хочеш книги ... і ніхто їх не видаляє, і ніхто їх на вносить ні в які небажані списки, а навпаки, дають їм широку вулицю.

А у  книг Доброслава тираж всього 500-1000 екз.А книги Доброслава майже ніхто не читав.
А книги Доброслава знову записали в список заборонених для російської людини матеріалів.
Статті та книги Доброслава дуже важко знайти в інтернетіСилки на роботи Доброслава всі неробочі..."

Вважаю, що постать Доброслава Добровольского у сучасній Російській Федерації співставима з постаттю Льва Толстого.

Слава достойному сину Російського народу! 

Доброслав Добровольський (Добровольский Алексей Александрович, А.Добровольский, Доброслав Добровольский))

(Коллаж: Віталій Креслав)


 

Завантажити твори Доброслава з rutracker

Текст на рідній мові Доброслав Добровольського, російській.

 

 19 мая 2013 ни стало Алексея Александровича ДОБРОВОЛЬСКОГО (Доброслава)-идеолога русского язычества, лидера Российского Освободительного Движения Доброслава.

Ушел из жизни в миры далекие тот, кто был "язычником" не по заданию партии, не выполняя имперские планы Московии, а человек, видевший выход в язычестве, в пути Борьбы для порабощенных народов Российской Федерации, пражде всего русского этноса.

Прощание с Доброславом состоится 22 мая после полудня в селе Весенева по древнерусскому обряда согласно его завещанию. Захоронение праха 23 мая на кладбище Шабалино в 11:00.

Философ, который любил свой народ, пошел в народ и окончил свой жизненный путь в деревне, среди природы и простых людей - Доброслав свою идеологию называет "русским национал-социализмом".

Основными положениями своего учения он считает принятие язычества в качестве "естественного славянского мировоззрения", признания христианства, или как его называет Доброслав, "жидохристианства", за "чужую, насильно внедренную религию".

Доброслав Добровольский утверждал, что нужно возрождать Родную Веру, и возрождать НЕ деградировавшее и заранее обречено на поражение МДОЛОНАСАДЖДЕНИЕ, а прежде, естественную форму Родной Веры. Религиозную ЭКОЛОГИЮ Доброслав противопоставил современной экологической катастрофе. "То, что они считают язычеством - это какой-то такой странный компот из непонятности, недопрочитання и еще заправленного вымышленным. Это все, конечно же, идеология в чистом виде".
Доброслав (Добровольский Алексей Александрович) напоминал всем, что христианство смогло одолеть язычество в нашей стороне только тогда, когда последнее переродилось из чистосердечного, врожденного ПРИРОДОПОЧТЕНИЯ в пошлое идолопоклонство.
 

Вокруг Доброслава и учение группируется практически все, что является политически радикального в современном российском неоязычества.
 

И одновременно его фигура ни была нужной ни власти Российской Федерации, ни различным неоязычникам, которые развивая свои релиигиозные "приходы" и стратегию промосковского панславизма, спекулируя на самом святом, что есть в душе народа - игнорировали этого мыслителя, будто его и не было вовсе.
 

Что же - теперь многие будут себя выдавать причастным к славе или учеником Доброслава Добровольского. Он уже не сможет указать на лжеволхвов ...
 

Доброслав Добровольский обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за обвинений его властью Российской Федерации в разжигании межнациональной вражды и по решению кировского суда был осужден на два года условно.


"Обожествление природы Матери Земли - только это может спасти и саму землю, и человечество. Западная природа - пожирающая цивилизация, основанная на ценностях иудаизма и христианства. Это порочная религия, религия смерти. Это мое мнение. Я не призываю взрывать церкви. Какой это экстремизм? "- (Алексей Добровольский)
 

О каком терпение может идти речь, если русский и другие коренные народы доведены до нищеты и отчаяния, а "богоизбранные", захватив власть, недра и богатства, создают полный беспредел?
Нация на грани физиологического выживания, нация вымирает, а президент и патриарх призывают ее вымирать послушно, призывают к "мира и согласия" между ограбленным народом и грабителями: давайте, мол, жить дружно ...
Но о каком мире можно говорить в этих условиях? О примирении жертв с палачами?
 

ЭТО - ВОЙНА. И НАДО ПОДНИМАТЬ НАРОД НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ. СЛАВА РОДА! СЛАВА РУСИ! СЛАВА ПОБЕДЕ! ("А.Доброслав-Добровольский в христианстве и язычество")

Об авторитете Доброслава Добровольского можно сделать выводы из вступления на сайте "Доброслав - идеолог Русского язычества"
"У нас на сайте нет Хиневич, У нас на сайте нет Трехлебов, У нас на сайте нет Асова, У нас на сайте нет Левашова, У нас на сайте нет Чудинова, Абрамова-Шубина, Шемшук, Задорнова, Безлюдова, Логинова, Виольевой, Кандыбы, Голякова, Данилова почти нет Петухова, Мегрэ, Адамовича.
У нас на сайте нет еще целого сонма популярных в псевдоязическому среде авторов.

У нас на сайте есть только Доброслав, почти единственный из рекомендованных родноверов.
Сайты и произведения вышеперечисленных пейсателей свободно лежат в интернете в потрясающем количестве в любых видах, хочешь лекции, хочешь видео, хочешь книги ... и никто не удаляет, и никто на вносит ни в какие нежелательные списки, а наоборот, дают им широкую улицу.

А у книг Доброслава тираж всего 500-1000 экз. Книги Доброслава почти никто не читал.
А книги Доброслава снова записали в список запрещенных для русского человека материалов.
Статьи и книги Доброслава очень трудно найти в интернете. Ссылки на работы Доброслава все нерабочие ... "


Считаю, что фигура Доброслава Добровольского в современной Российской Федерации сопоставима с фигурой Льва Толстого.Слава достойном сыну Русского народа!

 

Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Нищення нашої спащини
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud264.jpg
Свята наша земля
pryr117.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.